Relacje inwestorskie

Połączenie spółek

Zarząd Clearcode S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym informuje, że w dniu 27 maja 2021 r. doszło do uzgodnienia i przyjęcia pomiędzy zarządami łączących się spółek, to jest CLEARCODE S.A. oraz PIWIK PRO sp. z o.o. planu połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), zgodnie z którym połączenie odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku PIWIK PRO sp. z o.o. (spółka przejmowana) na CLEARCODE S.A. (spółka przejmująca).

Postanawia się, że plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek biorących udział w połączeniu, na warunkach i w trybie określonym w art. 500 § 2(1) KSH. Tym samym, odstępuje się od ogłoszenia planu połączenia spółek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Poniżej dokumentacja w formie elektronicznej:

 1. 27.05.2021 Plan połączenia CLEARCODE S.A. oraz Piwik PRO sp. z o.o.
 2. 27.05.2021 Załącznik 1 – Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Piwik PRO sp. z o.o.
 3. 27.05.2021 Załącznik 2 – Ustalanie wartości majątku Piwik PRO sp. z o.o.
 4. 27.05.2021 Załącznik 3 – Oświadczenie zarządu o stanie księgowym Piwik PRO sp. z o.o.
 5. 27.05.2021 Załącznik 4 – Oświadczenie zarządu o stanie księgowym Clearcode S.A.

Podział spółki

Zarząd Clearcode S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000615871 niniejszym uzgadnia i przyjmuje w dniu 28 lipca 2020 r. plan podziału Spółki, w trybie art. 529 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki na nowo zawiązaną spółkę, która działać będzie pod firmą: CLEARCODE SERVICES S.A.

Postanawia się, że plan podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki: www.clearcode.pl na warunkach i w trybie określonym w art. 535 § 3 KSH. Tym samym, odstępuje się od ogłoszenia planu połączenia Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ze względu na ochronę danych osobowych część danych nie podlega publicznemu udostępnieniu.

Poniżej dokumentacja w formie elektronicznej:

 1. 2020-07-28 Plan Podziału Clearcode S.A.
 2. 2020-07-28 Załącznik 1 – Wykaz majątku
 3. 2020-07-28 Załącznik 2 – Wykaz umów i porozumień
 4. 2020-07-28 Załącznik 3 – Zanonimizowana lista pracowników oraz współpracowników
 5. Dokumenty spółki dzielonej Clearcode S.A. dla akcjonariuszy
 6. Pismo informacyjne w przedmiocie podziału spółki CLEARCODE S.A. poprzez przeniesienie części majątku na spółkę nowo zawiązaną CLEARCODE SERVICES S.A.

Dematerializacja akcji