Relacje inwestorskie

Ogłoszenie

Zarząd Clearcode S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000615871 niniejszym uzgadnia i przyjmuje w dniu 28 lipca 2020 r. plan podziału Spółki, w trybie art. 529 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki na nowo zawiązaną spółkę, która działać będzie pod firmą: CLEARCODE SERVICES S.A.

Postanawia się, że plan podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki: www.clearcode.pl na warunkach i w trybie określonym w art. 535 § 3 KSH. Tym samym, odstępuje się od ogłoszenia planu połączenia Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ze względu na ochronę danych osobowych część danych nie podlega publicznemu udostępnieniu.

Poniżej dokumentacja w formie elektronicznej:

  1. 2020-07-28 Plan Podziału Clearcode S.A.
  2. 2020-07-28 Załącznik 1 – Wykaz majątku
  3. 2020-07-28 Załącznik 2 – Wykaz umów i porozumień
  4. 2020-07-28 Załącznik 3 – Zanonimizowana lista pracowników oraz współpracowników
  5. Dokumenty spółki dzielonej Clearcode S.A. dla akcjonariuszy
  6. Pismo informacyjne w przedmiocie podziału spółki CLEARCODE S.A. poprzez przeniesienie części majątku na spółkę nowo zawiązaną CLEARCODE SERVICES S.A.

Dematerializacja akcji