Relacje inwestorskie

Połączenie spółek

Zarząd Clearcode S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym informuje, że w dniu 27 maja 2021 r. doszło do uzgodnienia i przyjęcia pomiędzy zarządami łączących się spółek, to jest CLEARCODE S.A. oraz PIWIK PRO sp. z o.o. planu połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), zgodnie z którym połączenie odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku PIWIK PRO sp. z o.o. (spółka przejmowana) na CLEARCODE S.A. (spółka przejmująca).

Postanawia się, że plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek biorących udział w połączeniu, na warunkach i w trybie określonym w art. 500 § 2(1) KSH. Tym samym, odstępuje się od ogłoszenia planu połączenia spółek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Podział spółki

Zarząd Clearcode S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000615871 niniejszym uzgadnia i przyjmuje w dniu 28 lipca 2020 r. plan podziału Spółki, w trybie art. 529 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki na nowo zawiązaną spółkę, która działać będzie pod firmą: CLEARCODE SERVICES S.A.

Postanawia się, że plan podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki: www.clearcode.pl na warunkach i w trybie określonym w art. 535 § 3 KSH. Tym samym, odstępuje się od ogłoszenia planu połączenia Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ze względu na ochronę danych osobowych część danych nie podlega publicznemu udostępnieniu.

Dematerializacja akcji